top of page

ANBI-status

anbi.jpg
Algemeen

Baptistengemeente Silo-Utrecht heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi).
De gemeente is opgericht in 1924 en maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.


Grondslag en doelstelling

De gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel en de Heilige Geest tot haar komt. Daarom belijdt zij Jezus Christus als de Eniggeboren Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer der wereld. Op deze belijdenis doopt zij hen, die Jezus Christus hebben aanvaard als hun Heiland en Heer.
Als haar doelstelling beschouwt de gemeente het vervullen van de volgende opdracht:

  • Jezus Christus te verkondigen en van Hem te getuigen in woord en daad.

  • Allen die Hem belijden, op hun belijdenis te dopen en samen een gemeenschap van gelovigen te vormen die leeft naar het richtsnoer van de Bijbel.

  • Elkaar in de liefde te dienen en te steunen op de weg van het geloof en gehoorzaamheid aan God.

  • In de samenleving uit te dragen hoe God wil dat mensen met de schepping en met elkaar omgaan.

(Statuten art. 2 en 3)

Contactgegevens

Herenstraat 34
3512 KD Utrecht
06 – 255 944 24
secretariaat@silogemeente.nl
www.silogemeente.nl
Fiscaal nummer: 003523470
KVK: 76461858

Bestuur

De bestuurlijke raad van de Silogemeente bestaat uit
Voorzitter: Mw. K. Timmer, Amsterdam
Secretaris: Mw. M. de Vries, Utrecht
Penningmeester: Dhr. D. Scheffers, Utrecht
Algemeen lid: Dhr. H. Boeschoten, Zeist
Algemeen lid: Mw. J. Baars, Nieuwegein

Overige bestuursleden
De pastorale raad bestaat uit 5 leden en wordt geadviseerd door voorganger ds. Regien Smit,
Werkhoven.

Beleid en beleidsplan

Het beleid voor de komende maanden en jaren verwoorden we als Silo jaarlijks in ons ‘Dromenboekje’. De plannen die daarin staan bevatten niet alleen het haalbare, maar we kijken ook zeker naar het bijna-te-mooie. Vandaar het woord ‘Dromenboekje’.
Voor inzage in deze teksten kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@silogemeente.nl. Dit mede door de privacy-gevoelige inhoud van het Dromenboekje.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van voorgangers en kerkelijk werkers volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Deze worden jaarlijks aangepast en gepubliceerd op de website van de Unie-ABC.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Jaarverslag en verslag van activiteiten

De bestuurlijke raad van de gemeente heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding en bloei van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Het jaarverslag wordt niet op de site geplaatst vanwege de privacygevoelige inhoud. Belangstellenden kunnen het opvragen bij het secretariaat.

Financiële verantwoording

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in het afgesloten boekjaar en de voorgenomen bestedingen in het komende jaar. De Baptistengemeente Silo ondersteunt geen buitenlandse zendelingen op structurele basis. Wel zamelen we incidenteel geld in voor speciale projecten of activiteiten in binnen- en buitenland.

Open hier onze Financiële verantwoording en begroting (pdf)

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats in een zekere regelmaat. De begrotingskolom in de financiële verantwoording brengt dit cijfermatig in beeld. Het grote bedrag voor onderhoud hierin heeft te maken met de bouwkundige kosten van ons monumentale pand.

bottom of page