top of page
Schermafbeelding 2023-06-30 om 14.20.42.png

Hoe is het nu met Silo Straks?

Begin maart 2024 is de gemeente kort bijgepraat over Silo Straks, het proces waarin we ons voorbereiden op de toekomst van de Silogemeente. Vier werkgroepen deden verslag van hun werkzaamheden en vorderingen, evenals het coördinerende projectteam. Bijzonder: alleen al in dit proces zetten maar liefst 27 mensen hun deskundigheid, tijd en energie in voor de toekomst van Silo! Hieronder een beknopte samenvatting van de verslagen.  

 

Voorganger Straks

De werkgroep Voorganger Straks heeft de voorbereidingen voor de werving afgerond. Profielschets en aanbod zijn vastgesteld, het mediaplan is gereed en de definitieve vacaturetekst is binnenkort beschikbaar. De werving kan dus van start gaan. Het streven is om rond de zomer een kandidaat aan de gemeente te presenteren. 

 

Gebouw Straks

De werkgroep Gebouw Straks heeft als aandachtsgebied duurzaamheid en bestaat uit twee sub-werkgroepen: gebouw lange termijn en gebouw korte termijn.

 • De lange termijn-groep brengt verschillende scenario’s in kaart m.b.t. onze huisvesting. Ingrijpend verbouwen en renoveren? Verkopen en elders onderdak vinden? Of nog iets anders, misschien samen met anderen? Er wordt flink gerekend en naar subsidies gezocht. Daarnaast wordt ook gekeken naar de plaats en de ruimte waar we het beste gemeente kunnen zijn. 

 • De korte termijn-groep heeft twintig verbeterpunten vastgesteld. Een eerste daarvan is al aangepakt: de tuin naast de tuinzaal. Verder wordt nu gekeken wat nog meer snel aangepakt kan worden en wat nog even moet wachten. 

 

Mensen Straks

De werkgroep Mensen Straks heeft als aandachtsgebied de duurzaamheid m.b.t. de mensen van Silo. We constateren dat er veel gebeurt en velen zich inzetten. Maar in een betrekkelijk kleine gemeente als de onze komt dan wel veel op dezelfde mensen terecht, en die stapeling maakt kwetsbaar. Dit wordt nog versterkt door de wat onevenwichtige leeftijdsopbouw, waarin de middengroep ondervertegenwoordigd is.

Een andere constatering is dat veel werk achter de schermen plaatsvindt, waardoor waardering nogal eens uitblijft. Daarnaast zien we dat sommige werkers vooral in functie bejegend worden en nauwelijks meer als het gemeentelid dat zij ook (nee: allereerst) zijn. Op grond van deze constateringen werken we aan een aantal aanbevelingen.

Communicatie Straks

De werkgroep Communicatie Straks ontwikkelt aanbevelingen om de informatieverstrekking te verbeteren, zowel binnen Silo als buiten Silo. Daarbij kijken we zowel naar organisatie van de communicatie en naar communicatiemiddelen. Een eerste resultaat is al zichtbaar: de vernieuwde website. Verder buigt de werkgroep zich over de toekomst van de livestreams. Het bereik is best groot (doorgaans zo’n 150- 200 mensen per week) en de waardering is hoog. Anderzijds zijn er wezenlijke knelpunten, die samenhangen met privacy en met de invloed van livestreams op de zondagse samenkomsten. We zoeken naar een goede manier om dit dilemma aan te pakken.

Kerngroep

De Kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vier werkgroepen, en extern begeleider ds. Wout Huizing. De kerngroep ziet toe op coördinatie tussen de werkgroepen en op het informeren van gemeente en raad. Dit alles volgens de drie dimensies van het Silo Straks proces: de omgang met God (Boven), gemeenschap met elkaar (Binnen), en dienst aan de wereld (Buiten). En in overeenstemming met het uitgangspunt, dat tevens doelstelling is: Silo, duurzame schuilplaats voor jong en oud.

7 maart 2024 HB

 

Silo Straks: nadenken over de toekomst van Silo

In 2024 bestaat Silo 100 jaar. Een mooi moment om niet alleen terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Hoe ziet Silo er straks uit? Wie willen we zijn,  wat kunnen we zijn,  de komende -misschien wel- eeuw? Wat heeft de Heer voor ons in petto? En wat staat ons dus te doen (of na te laten)?

Boven - binnen - buiten

Momenteel denken we na over de toekomst van Silo. Dat doen we in een gemeente-breed proces met als naam: 'Silo Straks' . Daarin gaat het steeds om deze drie dimensies, in hun samenhang: 

 • geloof en vieren/omgang met God ('boven')

 • gemeenschap met elkaar ('binnen')

 • dienst aan de wereld ('buiten')

Als uitgangspunt voor dit nadenken over de toekomst kijken we vooral naar de goede en sterke kanten van onze gemeente. Want daarin voelen wij ons gezegend, daar ligt kennelijk onze kracht. Die elementen beschouwen we als onze bloeifactoren. 

 

Kernthema

De voorlopige uitkomst van dit proces is samengevat in een een helder kernthema:  Silo – een duurzame schuilplaats voor jong en oud. Dat maken we vervolgens concreet, met de drieslag boven-binnen-buiten in het achterhoofd. En met als uitgangspunt onze bloeifactoren; want die beschrijven hoe we Silo ervaren en hoe we straks ook willen zijn.

Kort samengevat komt die uitwerking hierop neer:

 • Silo als schuilplaats: aanvaardend en aanvaard (door God, door elkaar, door mijzelf)

  • ieder mag zich op zijn eigen manier inzetten; ik kan en mag hier dienstbaar zijn

  • wij zijn betrokken op elkaar en op God; ik voel me aanvaard, erkend en serieus genomen, in Silo en bij God

 • Silo duurzaam: ontvankelijk en onbevangen

  • open voor ontwikkeling en tijdsgeest; niet bang zijn voor verschillen

  • laagdrempelig; zeggen wat je denkt, voelt, en nee durven zeggen; accepteren zoals het is

  • toekomstbestendig; dit betreft niet alleen ons gebouw en lokatie. Ook en vooral hebben we oog voor de mensen binnen onze gemeenschap:  hoe zien we erop toe dat zij aanstekelijk zijn en blijven, en het volhouden? 

 • Silo voor jong en oud/ alle generaties: met oog voor elkaar en voor ieder afzonderlijk

  • aansluitend bij verschillende leeftijdsgroepen, geestesgestelten en mentaliteiten

  • met een eigen plek en gerichte aandacht voor jeugd/ kids, en met aandacht en zorg voor de mensen in Silo die een bijzondere plaats hebben of specifieke rol vervullen.

 

Concrete uitwerking

Inmiddels zijn verschillende werkgroep aan de slag om aan deze uitwerking handen en voeten te geven:

 • werkgroep Mensen Straks

 • werkgroep Communicatie Straks

 • werkgroep Werving Voorganger Straks

 • werkgroep Gebouw en lokatie Straks

 • werkgroep Kerk met Stip Straks

bottom of page