top of page

Veiligheid

Sociale veiligheid

In elke organisatie is het van belang dat iedereen zich veilig voelt. Dat geldt dus ook waar mensen in een kerkelijke gemeente met elkaar samenwerken. Om die veiligheid te waarborgen, hebben we als gemeente een aantal voorzieningen getroffen en vereisten geformuleerd. Die betreffen allereerst de kinderwerkers, en daarnaast ook anderen binnen of namens de gemeente in een vertrouwensrelatie met kinderen, ouderen, of pastoranten werken, of in andere relaties waar sprake is een machtsverschil.

Aannamebeleid kinderwerkers

Kinderwerkers worden allereerst getoetst op motivatie en geschiktheid. Daarnaast worden zij in een persoonlijk gesprek op de hoogte gesteld van het ‘Protocol Sociale Veiligheid Silo t.b.v. preventie van en omgaan met ongewenst gedrag’.
Voordat een nieuwe medewerker aan de slag gaat, overlegt hij/zij een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Klik hier om het Protocol Sociale Veiligheid te downloaden.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor kinderwerkers is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Datzelfde kan ook gelden voor bepaalde andere functies binnen en namens de gemeente.  Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen belemmering vormt voor het vervullen van een specifieke taak binnen of namens onze gemeente.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Ook in een kerkelijke gemeente kan het gebeuren dat verhoudingen verstoord worden door een onjuiste bejegening. Normaal spreek je daar elkaar op aan, maar als dat niet helpt? Of als je dat niet kunt of durft?

Dan is het goed dat er iemand is waar je je klacht of probleem wel aan kunt vertellen; juist aan iemand die erbuiten staat. Om die reden heeft de raad van de gemeente een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste aanspreekpunt voor leden, huisgenoten en anderen die bij de gemeente berokken zijn en die een klacht hebben over of een probleem met ongewenst gedrag.

Als vertrouwenscontactpersoon binnen Silo is aangesteld: Marjanne Lam. Zij is te bereiken via email op: vertrouwenscontact@silogemeente.nl, of telefonisch op nummer 06 16 19 13 34.

Klik hier om de Functieomschrijving Vertrouwenscontactpersoon te downloaden.

AVG

Silo gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens, zowel van leden als van niet-leden. Benieuwd hoe we dat doen? We hebben daarvoor een zogenaamde ‘Privacy-verklaring’. Daarin staat onder andere wat uw rechten zijn rond deze opgeslagen gegevens. De Privacy-verklaring van Silo kunt u hieronder bekijken.

Open hier onze Privacyverklaring

bottom of page